Przepisy i Instrukcje

Istotne przepisy i informacje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Dz. U. nr 109 poz. 719

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
Dz. U. nr 124 poz 1030

Okresowe badania ciśnieniowe UDT ( URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO)
Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 15 grudnia 2009r.

Zgodnie z instrukcją „Bezpiecznej eksploatacji przenośnych urządzeń gaśniczych” firmy GLORIA, w przypadku gdy przy badaniu wewnętrznym nie stwierdza się żadnych wad(np. korozji), badanie wytrzymałościowe można pominąć.

Pismo Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2009r.

INSTRUKCJA MONTAŻU HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH DN25